เงื่อนไขการใช้บริการใน Shiseido Professional Official Website

ข้อ 1. (ข้อกำหนดการใช้งาน)
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Shiseido Professional (“เว็บไซต์”) ดำเนินการโดย Shiseido Professional Inc. (“Shiseido Professional”) เงื่อนไขการใช้บริการในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Shiseido Professional (“ข้อกำหนด”) กำหนดไว้สำหรับหัวข้อพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆ ที่เว็บไซต์มอบให้กับผู้ใช้ทุกคน (“บริการ”) ในกรณีที่มีการระบุข้อกำหนดแยกต่างหากเกี่ยวกับบริการเฉพาะบุคคล (“บริการเฉพาะบุคคล”) ที่นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์ ข้อกำหนดตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ จะมีผลต่อกับผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 2. (คำจำกัดความของผู้ใช้)
เพื่อวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขการใช้บริการนี้ บุคคลใดก็ตามที่ใช้บริการ ไม่ว่าชิเซโด้ โปรเฟสชั่นแนล จะระบุตัวตนได้หรือไม่ก็ตาม จะถูกกำหนดให้เป็นผู้ใช้ (“ผู้ใช้”) ข้อกำหนดเหล่านี้ใช้กับผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคน

ข้อ 3. (ข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน)
ผู้ใช้ที่ใช้บริการจริง จะถือว่าได้ตกลงตามข้อกำหนดเหล่านี้

ข้อ 4. (อุปกรณ์ที่จำเป็นในการใช้บริการ)
อุปกรณ์ปลายทาง อุปกรณ์สื่อสาร ซอฟต์แวร์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่จำเป็นในการใช้บริการจะต้องจัดเตรียมโดยผู้ใช้

ข้อ 5. (การแจ้งเตือนและการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด)
Shiseido Professional ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ทั้งหมดหรือบางส่วนตามดุลยพินิจของของแบรนด์แต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ในกรณีเช่นนี้ Shiseido Professional จะแจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ และการแก้ไขจะมีผล ณ เวลาที่แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์

ข้อ 6. (เรื่องต้องห้าม)
ในการใช้เว็บไซต์ ผู้ใช้ถูกห้ามโดย Shiseido Professional ไม่ให้กระทำการดังต่อไปนี้ (รวมถึงการกระทำหรือการเตรียมการที่อาจก่อให้เกิดการกระทำดังต่อไปนี้) นอกจากนี้ ความเกี่ยวข้องของสิ่งต่อไปนี้และการพิจารณาจะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Shiseido Professional (คล้ายกับการกระทำและเรื่องอื่น ๆ ที่กำหนดให้ Shiseido Professional พิจารณาดังกล่าวในข้อกำหนดเหล่านี้)

 1. การกระทำใดๆ ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือใส่ร้าย หรืออาจหมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายผู้ใช้รายอื่น บุคคลที่สาม และ/หรือ Shiseido Professional (รวมถึงบริษัทหลัก บริษัทย่อยและบริษัทในเครือ (เรียกรวมกันว่า “กลุ่มบริษัท”))
 2. การกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรืออาจละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้รายอื่น บุคคลที่สาม และ/หรือ Shiseido Professional (รวมถึงกลุ่มบริษัท)
 3. การกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดหรืออาจละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในการออกแบบ สิทธิ์ในสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในภาพถ่าย) ของผู้ใช้รายอื่น บุคคลที่สาม และ/หรือ Shiseido Professional (รวมถึงกลุ่มบริษัท)
 4. การกระทำใดๆ เพื่อส่งหรือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นภัยต่อผู้อื่น
 5. การกระทำใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนหรืออาจขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือที่ก่อให้เกิดหรืออาจจะก่อให้เกิดพฤติกรรมทางอาชญากรรม
 6. การกระทำใดๆ ที่จะใช้หรือเตรียมการใช้บริการ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือเชิงพาณิชย์
 7. การรณรงค์หาเสียงหรือการกระทำอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน หรือการกระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและ/หรือศาสนา
 8. การกระทำอื่นใดที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานของบริการ
 9. การกระทำใดๆ ที่เป็นการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับของประเทศ/ภูมิภาคพื้นที่ที่ผู้ใช้ตั้งอยู่หรืออาศัยอยู่ หรือ
 10. การกระทำอื่นใดที่ Shiseido Professional พิจารณาว่าไม่เหมาะสม

ข้อ 7. (ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่จัดทำโดยเว็บไซต์)
Shiseido Professional จะไม่รับประกันความสมบูรณ์และความพร้อมของข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงข้อมูลที่ส่งจากผู้ใช้รายอื่น ผู้ใช้ทุกคนจะใช้เว็บไซต์ด้วยความรับผิดชอบและวิจารณญาณของตนเอง และ Shiseido Professional (รวมถึงกลุ่มบริษัท) จะไม่รับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ของการใช้หรืออ้างอิงข้อมูลดังกล่าว

ข้อ 8. (ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ)

 1. สิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์เป็นของหรือใช้โดย Shiseido Professional ภายใต้ใบอนุญาตและชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นๆ และห้ามใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัว แจกจ่ายต่อสาธารณะ หรือใช้ หรือทำซ้ำโดยผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทั้งภายในหรือภายนอกเครือข่าย
 2. เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นของหรือใช้ภายใต้ใบอนุญาตและชื่อที่ถูกต้องตามกฎหมายโดย Shiseido Professional (รวมถึงกลุ่มบริษัท) และผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต
 3. ลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ผู้ใช้ให้ไว้ (รวมถึงสิทธิ์ที่ให้ไว้ในมาตรา 27 และมาตรา 28 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์) จะถูกโอนจากผู้ใช้ไปยัง Shiseido Professional โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และ ผู้ใช้จะต้องไม่ใช้สิทธิในการล่วงเกินศีลธรรมของผู้เขียนหรือสิทธิอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

ข้อ 9 (การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มและการยุติบริการ)

 1. ในกรณีใดๆ ต่อไปนี้ Shiseido Professional อาจยุติหรือระงับการให้บริการทั้งหมดหรือบางส่วนชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า: (1) ในกรณีที่มีการบำรุงรักษาระบบที่ให้บริการเป็นประจำหรือเร่งด่วน (2) ในกรณีที่ระบบที่ให้บริการเกิดความล้มเหลว (3) ในกรณีที่ไฟฟ้าดับ ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือเหตุสุดวิสัยอื่นใดที่ทำให้การให้บริการเป็นเรื่องยาก หรือ (4) ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือเทคโนโลยีของบริการ
 2. Shiseido Professional อาจทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมหรือยุติบริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
 3. Shiseido Professional (รวมถึงกลุ่มบริษัท) จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความเสียหายใดๆ ต่อผู้ใช้อันเป็นผลมาจากการกระทำใดๆ ก่อนหน้านี้

ข้อ 10. (เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม)
Shiseido Professional (รวมถึงกลุ่มบริษัท) จะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงการจัดการเว็บไซต์อื่นหรือดำเนินการโดยบุคคลที่สามที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์

ข้อ 11. (การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล)

 1. ตามกฎทั่วไปแล้ว Shiseido Professional จะไม่กำหนดให้ผู้ใช้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ เช่น ที่อยู่หรือชื่อ ซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุตัวผู้ใช้ (เรียกรวมกันว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) เพื่อเข้าถึงและดูเว็บไซต์.
  1. ผู้ใช้อาจจำเป็นต้องลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อใช้บริการส่วนบุคคลโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น
 2. Shiseido Professional จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ใช้อย่างเหมาะสมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการส่วนบุคคลและ "ประกาศความเป็นส่วนตัว"

ข้อ 12. (การชดใช้ค่าเสียหายและการชดเชยความเสียหาย)

 1. หากผู้ใช้รายใดฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้หรือสร้างความเสียหายให้กับ Shiseido Professional (รวมถึงกลุ่มบริษัท) จากการกระทำฉ้อโกง Shiseido Professional (รวมถึงกลุ่มบริษัท) อาจเรียกร้องค่าชดเชยที่สมเหตุสมผลกับผู้ใช้ดังกล่าว ผู้ใช้รายใดก็ตามที่ใช้บริการนี้สร้างความเสียหายให้กับบุคคลที่สามจะต้องชำระความเสียหายดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบของตนเอง
 2. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ Shiseido Professional (รวมถึงกลุ่มบริษัท) จะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามสำหรับความล้มเหลวหรือความล้มเหลวของระบบที่ให้บริการ การก่อกวนระบบโดยบุคคลที่สาม และข้อพิพาททางการค้าใดๆ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม

ข้อ 13. (ความปลอดภัยของเว็บไซต์)
เว็บไซต์ใช้เทคโนโลยีที่มีความปลอดภัยสูงดังต่อไปนี้ และป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง:

 1. การป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยไฟร์วอลล์
 2. การป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านการวิเคราะห์บันทึกการเข้าถึงและระบบตรวจจับการบุกรุกเป็นระยะ หรือ
 3. การเข้ารหัสข้อมูล

ข้อ 14. (การใช้คุกกี้)

 1. Shiseido Professional ใช้คุกกี้ในเนื้อหาบางส่วนของเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ หน้าที่ของคุกกี้คือการอนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาเข้าถึงเมื่อใช้เว็บไซต์ และข้อมูลที่รวบรวมผ่านการใช้คุกกี้ดังกล่าวไม่รวมถึง "ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคล" ใดๆ เช่นอีเมลแอดเดรสหรือชื่อเต็ม (1) สำหรับการจัดเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์แบบไม่ยุ่งยาก ในกรณีที่เว็บไซต์มีแอปพลิเคชันที่ขยายออกไปหลายหน้า (2) เพื่อวัตถุประสงค์ในการอ้างอิงถึงข้อมูลการลงทะเบียนที่เก็บไว้ของผู้ใช้เมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบบริการการรับรองความถูกต้อง เพื่อให้สามารถให้บริการที่กำหนดเองแก่ผู้ใช้แต่ละราย (3) สำหรับการวิเคราะห์หรือสำหรับบริษัทที่ Shiseido Professional (รวมถึงกลุ่มบริษัท) มอบหมายให้กิจกรรมการวิเคราะห์แบบสำรวจวิเคราะห์แนวโน้มการเข้าถึงของผู้ใช้บนเว็บไซต์เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น (4) เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงโฆษณาที่เหมาะสมที่สุดบนเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โดยพิจารณาจากสิ่งที่ผู้ใช้สนใจและรูปแบบการใช้งานบนเว็บไซต์ หรือ (5) เพื่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งให้ผู้ใช้ป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง (ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง) หลังจากผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งนับตั้งแต่มีการเข้าถึงครั้งล่าสุด เพื่อรักษาความปลอดภัยในกรณีที่ใช้บริการตรวจสอบความถูกต้อง นอกจากนี้ Shiseido Professional (รวมถึงกลุ่มบริษัท) อาจบันทึกและอ้างอิงถึงคุกกี้ของเว็บไซต์ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทผู้รับดูแลที่ Shiseido Professional (รวมถึงกลุ่มบริษัท) ได้มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาให้
 2. เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้อย่างเหมาะสม พวกเขาจะต้องยินยอมตามข้อ 14.1 ก่อนหน้าและอนุญาตคุกกี้ ผู้ใช้สามารถตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ แต่สันนิษฐานว่าพวกเขาทราบและยินยอมล่วงหน้าว่าการทำเช่นนั้นบางส่วนอาจหยุดทำงานอย่างเหมาะสมและเนื้อหาบางส่วนอาจไม่พร้อมใช้งาน
 3. บนเว็บไซต์ เทคโนโลยีที่เรียกว่า "เว็บบีคอน" จะถูกนำมาใช้เพื่อรับสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการโดยผู้ใช้ เว็บบีคอนจะไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถปิดการใช้งานการรวบรวมข้อมูลโดยเว็บบีคอนโดยการตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้ปฏิเสธคุกกี้ ∗ Google Analytics บนเว็บไซต์ เราใช้ "Google Analytics" ที่จัดทำโดย Google Inc. เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการโดยผู้ใช้ Google Analytics ใช้คุกกี้ของ Shiseido Professional เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Analytics: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google: https://policies.google.com/privacy?hl=th

โปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=th

ข้อ 15. (ลิงก์ไปยังเว็บไซต์)

 1. ผู้ใช้สามารถสร้างลิงค์ไปยังเว็บไซต์จากเว็บไซต์ของตนเองได้อย่างอิสระ ยกเว้นที่รวมถึง: (1) เนื้อหาใดๆ ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน (2) เนื้อหาใดๆ ที่ฝ่าฝืนกฎหมายและกฤษฎีกา (3) เนื้อหาใดๆ ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง Shiseido Professional (รวมถึงกลุ่มบริษัท) หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือ (4) เนื้อหาอื่นใดที่ Shiseido Professional พิจารณาว่าเป็นอันตรายต่อคุณค่าองค์กรของ Shiseido Professional (รวมถึงกลุ่มบริษัท)
 2. เมื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผู้ใช้จะถูกขอให้เชื่อมโยงไปยังหน้าบนสุดของเว็บไซต์ (https://www.shiseido-professional.com/) โดยหลักการแล้ว ผู้ใช้ควรทราบว่าหน้าที่เชื่อมโยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือลบโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า
 3. Shiseido Professional (รวมถึงกลุ่มบริษัท) จะไม่รับผิดชอบต่อข้อเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงหรือการลบเพจดังกล่าว เพื่อความสะดวกของ Shiseido Professional

ข้อ 16. (กฎหมายที่ใช้บังคับ / ขอบเขตอำนาจศาล)

 1. การตีความและการใช้งานเว็บไซต์ ข้อกำหนดเหล่านี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขของการใช้บริการส่วนบุคคลใด ๆ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของญี่ปุ่น
 2. เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อพิพาทใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะได้รับการจัดการดังต่อไปนี้ (1) หากผู้ใช้ตั้งอยู่ในจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซียหรือประเทศไทย (หากผู้ใช้เป็นนิติบุคคลหรือสมาคมอื่น ที่อยู่ของสำนักงานใหญ่ หากผู้ใช้เป็นบุคคลธรรมดา ที่อยู่ของบุคคลดังกล่าวจะมีผลเช่นเดียวกันกับหัวข้อต่อไปนี้) ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์จะได้รับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ตามกฎอนุญาโตตุลาการพาณิชย์ของสมาคมอนุญาโตตุลาการพาณิชย์แห่งประเทศญี่ปุ่น คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่เกิดขึ้นถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และบังคับใช้ได้โดยศาลของเขตอำนาจศาลที่มีเขตอำนาจ คณะอนุญาโตตุลาการจะประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการหนึ่งคน และภาษาในการอนุญาโตตุลาการจะเป็นภาษาอังกฤษ (2) หากผู้ใช้อยู่ในประเทศและภูมิภาคอื่นนอกเหนือจากจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย หรือไทย ข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวของศาลสรุปโตเกียวหรือเขตโตเกียว ศาลเป็นศาลชั้นต้นตามจำนวนที่โต้แย้ง
Top of page
Footer
Shiseido Professional logo
TOGETHER WITH BEAUTY CREATORS
© 2022 SHISEIDO PROFESSIONAL INC. ALL RIGHTS RESERVED.