HAIR CARE / SUBLIMIC / LUMINOFORCE / Luminoforce

LUMINOFORCE MASK

เพื่อเส้นผมเปล่งกระกาย คงความงามของสีผมดั่งออกจากร้านซาลอน พร้อมฟื้นคืนรูปทรงของเส้นผมทำสี และบำรุงเส้นผมที่แห้งเสีย ถูกทำร้าย <สำหรับดูแลเป็นพิเศษ / 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์>

200g
Loading...

HOW TO USE LUMINOFORCE MASK

Loading...
Top of page
Footer
Shiseido Professional logo
TOGETHER WITH BEAUTY CREATORS
© 2022 SHISEIDO PROFESSIONAL INC. ALL RIGHTS RESERVED.